Naar hoofdinhoud

Het project

Klimaat Adaptatie Zeeland

Het project

Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op delen van de stad. Het raakt niet alleen de veiligheid van de inwoners, maar ook de manier waarop ze wonen en leven en de betaalbaarheid hiervan. Inwoners krijgen te maken met verhoogde gezondheidsrisico’s door hitte, droogte of juist grote hoeveelheden regen. Maar ook wateroverlast en de bijbehorende schade door water wordt de komende jaren alleen maar meer. Daarnaast zorgt klimaatverandering er voor dat het evenwicht en het behoud van biodiversiteit in het water, in de bodem en boven de grond uit balans raakt.

Bij het project “Klimaatadaptatie Zeeland” worden er in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg verschillende deelprojecten uitgevoerd. Binnen deze “platforms” gaan bewoners samen met kennisinstellingen, overheden, NGO’s (organisatie die een maatschappelijk, sociaal of wetenschappelijk probleem wil oplossen) en het bedrijfsleven aan de slag om de leefbaarheid, de klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en een gesloten watercycli in deze woonwijken te behouden en te verbeteren.

Door de manier waarop de woonwijken op dit moment zijn ingedeeld met onder meer wegen en groen, is het niet mogelijk om op een goede manier om te gaan met de eerder genoemde klimaatveranderingen. Zo is er nog geen goede oplossing voor het ernstig zoetwatertekort in de openbare ruimte van de wijken. In Dauwendaele en Westerzicht ontbreken groenstroken, parkjes en ruimtes voor sociaal contact. Dit heeft negatieve gevolgen op de sociale leefbaarheid. Ook ervaart met name de oudere bevolking een gevoel van sociale en verkeersonveiligheid. De bewoners hebben een belangrijke stem in het klimaatbestendig maken van de wijken. De (her)inrichting van hun leefomgeving moet goed passen bij de culturele en demografische achtergrond.

Centraal in Klimaatadaptatie Zeeland staat een breed scala aan sociale, fysieke en infrastructurele innovaties. De resultaten van de deelprojecten in deze 2 gebieden dienen als voorbeeld voor andere wijken in de regio. In het ontwikkelproces gaat het om een sluitende en duurzame watercyclus, klimaatbestendig ecologisch netwerk, het voorkomen van het Urban Heat Island Effect, de verhoging van de buurtparticipatie door co-creatie, het verbeteren van sociale en recreatieve faciliteiten en de sociale- en verkeersveiligheid, het verhogen van stikstof- en fijnstofcaptatie en de toegankelijkheid van betaalbaar en gezond eten. 

Het project loopt van 16 januari 2023 tot 19 december 2025.

Partners:

 

Het project heeft een budget van in totaal 3.344.289 euro, mede gefinancierd door de Europese Unie.