Naar hoofdinhoud

Project Meanderlaan in Middelburg

Project Meanderlaan in Middelburg

Uit de resultaten van de klimaatatlas Middelburg blijkt dat Dauwendaele, waar de Meanderlaan onderdeel van uitmaakt, een wijk is die last heeft van zowel hittestress als regenwateroverlast. 

De Meanderlaan is aangelegd in de jaren ’70 met veel verstening en weinig groen. Bij hevige regenval zoekt het water het laagste punt op en zorgt daar voor wateroverlast. In opdracht van de gemeente Middelburg heeft Sweco samen met bewoners, Woongoed en andere belanghebbenden een schetsontwerp gemaakt om de Meanderlaan klimaatbestendig in te richten. Dit komt neer op meer groen en minder stenen. Het schetsontwerp is  besproken met bewoners, in inspraak gebracht en dient als basis voor een verdere uitwerking.

Meer groen zorgt voor:

 • Meer infiltratie van het regenwater in de bodem en dus minder wateroverlast
 • Sneller en plaatselijk regenwater de bodem in brengen om grondzetting en bodemdaling te verminderen
 • Minder uitdroging van groen in de zomer
 • Meer natuur en biodiversiteit
 • Minder hittestress
 • Een positief effect op de volksgezondheid door de toename van de leefbaarheid, door vriendelijke en uitdagende (natuur) speel- en ontmoetingsplekken. 

 

Wat willen we bereiken?

Wat we met de herinrichting willen bereiken, is een aantrekkelijke groene buitenruimte voor de mensen die in de Meanderlaan en in de omgeving wonen. De nieuwe buitenruimte wordt  klimaatbestendig ingericht. De nieuwe groenzone wordt gebruikt voor wateropvang (zogenaamde wadi’s) en kan gebruikt worden als speel- en ontmoetingsruimte. Door het vele groen kan het regenwater direct geborgen worden, het kan infiltreren en vastgehouden worden in de ondergrond. Hiermee voorkomen we in de toekomst de “water-op-straat” situatie. De herinrichting draagt ook positief bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid. De diverse maatregelen die we willen uitvoeren, worden hieronder toegelicht.

Groen en spelen

De toekomstige Meanderlaan wordt aanzienlijk groener dan nu en op verzoek van Woongoed sluit het groen aan op de gevel van de Meanderflat. De speelelementen die in het groen gepland zijn, zullen in overleg met de jeugd uitgekozen worden. In de huidige situatie zijn er circa 225 parkeerplaatsen. Op basis van parkeertellingen is gebleken dat er een overschot aan parkeerplaatsen is. Daarom wordt het aantal verlaagd tot circa 165, wat meer dan voldoende is voor bewoners én bezoekers. De ruimte die hierdoor vrijkomt, wordt ingevuld met groen. 

 Wateroverlast

Om overlast door extreme neerslag en grondwateroverlast te verminderen, wordt het bestaande rioolstelsel vervangen door een gescheiden riolering. Ook zal er ruimte gemaakt worden om regenwater tijdelijk op te vangen in het groen. En waar mogelijk zal het regenwater van de straten en de daken oppervlakkig (via de straat) afgevoerd worden.

Duurzaamheid

De bestaande asfaltverharding zal vervangen worden door gebakken straatstenen en de bestaande bestrating van de parkeerplaatsen zal vervangen worden door doorgroeistenen.

Het water gaat weer de natuur in door de aanleg van onder andere de wadi’s. Een duurzame wijk heeft een goede manier om het schaarser wordende regenwater, allemaal op een veilige manier de natuur in te krijgen. De wadi’s zorgen ervoor dat biodiversiteit en waterschaarste, vergroening en overstromingsgevaar tegengegaan wordt. Regenwater moet zoveel mogelijk aan de natuur worden gegeven. Het groene effect van deze tuinen creëert rust en plezierig wonen. Het verkoelende effect van het water zorgt voor beperking van de energiekost in de zomer. Tevens wordt door infiltratie van regenwater in de bodem de hoeveelheid water voor de beplanting vergroot. 

Het drinkwater dat huizen gebruiken, wordt onze constante bron om water te besparen: Grijswater (douche, wasbak, wasmachine). We verzamen het relatief schone grijswater in een aparte leiding en leiden het naar een punt in de wijk. Daar wordt dit water vervolgens op een door zichzelf werkende en innovatieve wijze gezuiverd en beschikbaar gemaakt voor hergebruik. Hierdoor is slechts 10% van de nodige buffercapaciteit nodig in plaats van te werken met regenwater. Dit gezuiverde grijswater is dag in dag uit beschikbaar. Een aparte schoonwaterleiding wordt naar de huizen gebracht voor de volgende toepassingen: toiletdoorspoeling, wasmachine, schoonmaaktoepassingen en beregening. Dit is ongeveer de helft van het gebruikte water.

Lange termijn effect van het Project Klimaatadaptatie Zeeland (OPZuid)

Centraal in het project Klimaatadaptatie Zeeland staat een breed scala aan sociale en fysieke/infrastructurele innovaties. Resulterend in een integraal proof-of-concept als onderdeel van de toolbox voor de klimaatadaptatie van woonwijken

 1. sluitende en duurzame watercyclus; 
 2. klimaatbestendig ecologisch netwerk (water, bodem en boven de grond) 
 3. voorkoming van het Urban Heat Island Effect; 
 4. verhoging van de buurtparticipatie door co-creatie; 
 5. verbetering van sociale en recreatieve faciliteiten; 
 6. verbetering van de sociale- en verkeersveiligheid; 
 7. verhogen stikstof- en fijnstofcaptatie; 

Ttoegankelijkheid betaalbaar en gezond eten.

Terug naar blog overzicht